Podstawowe zasady BHP


Znajomość podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.


 1. Obowiązki nauczyciela w klasie:
  1. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno uczniów jak i jego. Szczególną uwagę powinien zwrócić na stan szyb w oknach (czy nie są uszkodzone), stan instalacji elektrycznej (czy np. nie są powyrywane kontakty), czy nie ma uszkodzonych mebli, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu;
  2. jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3. przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie;
  4. nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć, ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej;
  5. nauczyciel powinien także kontrolować właściwą wysokość stolika i krzesła zajmowanego przez ucznia oraz jego postawę w czasie lekcji; korygować zauważone błędy;
  6. dopilnowuje, by w czasie przerwy uczniowie nie przebywali bez opieki w sali lekcyjnej;
  7. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów;
  8. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
  9. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan ucznia na to pozwala) należy go skierować w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dziecka;
  10. dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.

 2. NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA USTALONYCH GODZIN ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ DO  RESPEKTOWANIA PRAWA UCZNIÓW DO  PEŁNYCH PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.

 3. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli.
 4. Nauczyciel  ma bezwzględny obowiązek reagowania na:
  • sytuacje konfliktowe, przemoc wśród uczniów,
  • sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów,
  • obecność uczniów w miejscach, które stwarzają  zagrożenie dla ich zdrowia lub życia,
  • niszczenie mienia szkoły lub innych uczniów lub usiłowanie jego niszczenia.
 5. Zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych określa Szkolny Regulamin Wycieczek.
 6. Zasady zwalniania ucznia z lekcji:
  • uczeń może być zwolniony z lekcji przez wychowawcę lub innego nauczyciela:
  • na podstawie pisemnej prośby rodzica,
  • gdy rodzic lub opiekun odbiera ucznia z powodów zdrowotnych (zwolnienie odnotowuje się w zeszycie zwolnień znajdującym się w sekretariacie).
 7. Postępowanie nauczyciela po wypadku:
  • zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi,
  • jeśli zachodzi potrzeba, wezwać pogotowie ratunkowe,
  • zawiadomić o wypadku pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły,
  • niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę,
  • sporządzić dokumentację powypadkową.
 8. Apteczki szkolne:
  • w apteczce mogą znajdować się  tylko środki opatrunkowe oraz instrukcja udzielania  pierwszej pomocy,
  • apteczki znajdują się w gabinecie pielęgniarki szkolnej, pokoju nauczycielskim, sali nr 21 i na sali gimnastycznej.
 9. Powinności nauczyciela w związku z ochroną przeciwpożarową:
  1. nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowe w przydzielonych im pomieszczeniach oraz za mienie i urządzenia w ich dyspozycji,
  2. każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru, winien też dbać, by uczniowie zostali zapoznani z:
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia
 • z planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
 • zasadami zachowania w razie pożaru i wynikającymi z tego obowiązkami.
 • 9. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych zagrożeń określa Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.


  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zmianami)

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zmianami)