Szkolnictwo w Kobiórze na przestrzeni dziejów

 

Historia szkolnictwa w Kobiórze sięga roku 1825. Pierwsza szkoła została zorganizowana w wynajętej u jednego z gospodarzy "izbie z komorą". 17 lat później przy obecnej ulicy Rodzinnej wybudowano nową szkołę (dziś już budynek ten nie istnieje). Wzrastające potrzeby kobiórzan doprowadziły do powstania w 1864r. kolejnego budynku, dziś zwanego "starą szkołą", w którym uczniowie mogli korzystać już z 3 sal lekcyjnych. Gdy i te przestały wystarczać, przejściowo wynajmowano dodatkowo salę u Königsfelda, właściciela restauracji. Wreszcie w 1906r. wybudowano szkołę z pięcioma klasami i dodatkowymi pomieszczeniami na pomoce szkolne (dziś w budynku tym mieści się przedszkole).
W 1966r. szkoła podstawowa doczekała się obszerniejszej i nowocześnie jak na tamte czasy wyposażonej placówki, która obecnie jest również siedzibą gimnazjum.

Źródło: Tadeusz Kruk, Z przeszłości Kobióra

Reforma oświaty w 1999 r.

 

W 1999r. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Zgodnie z nimi z dniem 1 września 1999r.utworzono trzyletnie gimnazja.

 

Gimnazjum- pojęcie nowe?

 

"Z pojęciem "gimnazjum"" spotykamy się już w starożytności. Był to wówczas w Grecji park z budynkiem przeznaczonym do uprawiania ćwiczeń fizycznych, a także miejsce spotkań i dysput filozofów i uczonych. Za czasów hellenistycznych była to publiczna szkoła średnia. Termin "gimnazjum" powrócił w epoce Odrodzenia na oznaczenie szkół humanistycznych różnych typów. Szczególny wpływ na kształt gimnazjów wywarło gimnazjum Johannesa Sturma założone w 1538 r. w Strasburgu. W Polsce głośne były gimnazja protestanckie w Gdańsku, Toruniu, Pińczowie. W czasach Komisji Edukacji Narodowej gimnazja przemianowane zostały na "szkoły wojewódzkie". W czasie zaborów na ziemiach polskich działały gimnazja zaborcze. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniały najpierw ośmioletnie gimnazja dla młodzieży w wieku 10-18 lat. Po reformie przeprowadzonej w 1932 roku powstały czteroletnie gimnazja ogólnokształcące i zawodowe oparte na sześciu klasach szkoły powszechnej. Gimnazja w takim kształcie przetrwały do 1948 roku. Dzięki reformie systemu edukacji narodowej w 1999r. odrodziło się gimnazjum."

 

Powołanie Gimnazjum w Kobiórze

 

Gimnazjum powstało zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kobiórze Nr V/1/25/99 z dnia 10 marca 1999 r. Nadanie pierwszego statutu nastąpiło na podstawie Uchwały Nr VII/4/41/99 z dnia 2 czerwca 1999 r. Pierwszym dyrektorem placówki była pani Irena Cuber. 1 lipca 2009 r. na stanowisku zastąpił ją pan Jerzy Orlikowski.

 


Życie Gimnazjum…


Do tej pory świadectwo ukończenia Gimnazjum w Kobiórze zdobyło 593 uczniów. Jego zdobycie łączy się z przystąpieniem do egzaminów gimnazjalnych, których wyniki są bardzo wysokie. Przykładem mogą być dane z ostatniej sesji, w której kobiórscy gimnazjaliści osiągnęli średnio 78 pkt. z języka polskiego (66 to średnia w całym powiecie pszczyńskim), 65 z historii i wiedzy o społeczeństwie (61), 56 z przedmiotów przyrodniczych (50), 52 z matematyki (49) oraz 73 i 59 z dwóch poziomów języka angielskiego (odpowiednio 61 i 43 w powiecie). Zdecydowana większość naszych absolwentów kontynuuje edukację w szkołach średnich i na uczelniach wyższych.

Prócz sukcesów widocznych na świadectwie oraz w wynikach egzaminów kobiórscy gimnazjaliści mają również wiele osiągnięć w konkursach organizowanych w macierzystej szkole, w powiecie czy województwie, na poziomie ogólnopolskim, a nawet w konkursach międzynarodowych. Wśród konkursów szkolnych kilka ma już swoją wieloletnią tradycję. Co roku odbywa się w naszej placówce Konkurs Ortograficzny o Tytuł „Mistrza Ortografii Gimnazjum w Kobiórze”, Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Wyspach Brytyjskich,  konkurs „Idiomy i zwroty w języku niemieckim i angielskim”, konkurs „I TY bądź czytelny!”, Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych, Konkurs Nauk Ścisłych i Konkurs Ekologiczny. Do tej pory dwukrotnie miał miejsce konkurs pod nazwą „Podróż po Krajach Anglojęzycznych”, w którym wzięli udział wszyscy gimnazjaliści, przygotowując prezentację wylosowanego państwa. W tym roku obchodziliśmy także I Dzień Nauk Ścisłych. Od 2009 r. corocznie organizujemy także Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Poezji Patriotycznej.

Od lat z ogromnymi sukcesami bierzemy udział w Powiatowym Przeglądzie Jasełek w Suszcu, w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi Pszczyńskiej”, w Konkursie na Pracę Monograficzną „Mnie ta ziemia od innych droższa”, w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym, w Archidiecezjalnym Konkursie Literackim, w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX, w Rejonowym Konkursie Piosenki w Języku Obcym, w Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, w Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego „Wir Sprechen Deutsch”, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, w Ogólnopolskim Kon-kursie Stypendiada Matematyczna, w Powiatowym Konkursie Biologicznym „Homo SApiens”, w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno - Humanistycznym „Najwybitniejsze Kobiety (…)” i w Konkursie Nauk Ścisłych „Igraszki”. Możemy się poszczycić laureatami konkursów powiatowych oraz finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 17 listopada 2005 r. kobiórskie gimnazjalistki wzięły udział w konkursie piosenki ludowej w Sajószenpeter, w którym zostały wyróżnione nagrodą pierwszego stopnia.

Szkoła to nie tylko przekazywanie wiadomości, ale także szeroko pojęte kształcenie umiejętności i zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z różnych dziedzin. Stąd też nasza historia obfituje w wycieczki szkolne oraz wyjazdy innego typu. Tradycją, którą staramy się pod-trzymać, są wyprawy do kolejnych stolic państwa: do Biskupina, Krakowa i Warszawy. Corocznie wyjeżdżamy także do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, do Muzeum Auschwitz – Birkenau, na rekolekcje przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz pielgrzymkę dziękczynną z okazji ukończenia Gimnazjum, a także na wycieczki w góry. Jako przyjemny obowiązek traktujemy kilkakrotny w ciągu roku udział w warsztatach filmowych i spektaklach teatralnych. Corocznie uczestniczymy także w spotkaniu opłatkowym uczniów i nauczycieli połączonym z jasełkami i koncertem kolęd oraz w rekolekcjach wielkopostnych. Inną okazją, by pobyć z całą społecznością szkolną, jest coroczny Dzień Sportu.

Naszych wyjazdów nie ograniczamy wyłącznie do granic Polski. Od 2002 r. co roku odbywają się zawody sportowe z udziałem młodzieży z Sajószenpeter (Węgry), Sternberku (Czechy), Dobsiny (Słowacja) i Kobióra. Cyklicznie co cztery lata każdy z tych partnerów organizuje „Międzynarodową Spartakiadę Młodzieżową”. Ponadto 30 kwietnia 2005 roku podpisaliśmy umowę o współpracy między Szkołą Podstawową im. Lajosa Kossutha w Sajószenpeter a Gimnazjum w Kobiórze, co stworzyło uczniom kolejną okazję do poszerzania horyzontów. Kolejnym zagranicznym akcentem był wyjazd grupy uczniów na warsztaty językowe do Londynu, które trwały przez sześć dni na przełomie kwietnia i maja 2012 r.

Tradycję Gimnazjum tworzą także wydarzenia organizowane przez Samorząd Uczniowski, takie jak uroczystość pasowania pierwszoklasistów na gimnazjalistów przygotowywana na początku każdego roku szkolnego, podczas której uczniowie po wzięciu udziału w różnego typu zawodach składają przysięgę dotyczącą godnego zachowania ucznia Gimnazjum w Kobiórze. W 2005 r. w tym wydarzeniu wzięła udział delegacja z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Sajószenpeter, dlatego spektakl „Królewna Śnieżka i 3 krasnoludków” został przygotowany w języku angielskim. Węgierskich przyjaciół gościliśmy na uroczystości pasowania również w 2008 r., łącząc ją z Dniem Węgierskim.

Samorząd Uczniowski urozmaica też życie szkolne dyskotekami, mikołajkami, walentynkami, prowadzoną rokrocznie charytatywną akcją „Góra grosza” czy uroczystością zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas trzecich. 26 kwietnia 2003 r. odbył się koncert charytatywny „Mój szkolny kolega z Afryki”, z którego dochód został przekazany Ojcu Gabrielowi Kamińskiemu, kobiórzaninowi – misjonarzowi w Tanzanii. 9 listopada 2005 r. z okazji obchodów 25-lecia „Solidarności” odbyło się w naszej szkole spotkanie z ks. Prałatem Bernardem Czerneckim, kobiórzaninem – „wybitnym Ślązakiem i Duszpasterzem Środowisk Górniczych”.

Gimnazjum angażuje się również w życie naszej lokalnej społeczności. Samorząd Uczniowski dba o znajdujący się w Kobiórze obelisk upamiętniający ofiary hitlerowców zamęczone w obozie Auschwitz – Birkenau, a także o groby kobiórzan poległych we wrześniu 1939 r. Wolontariusze z naszej szkoły współpracują z przedszkolem i świetlicą szkolną.

Obecnie w naszej szkole pracuje 23 nauczycieli nauczających 129 uczniów. Od 23 października 2012 r. to Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Ewa Jakielaszek